Categories
PriceSpy UK
Impartial price comparison

Kaé Eucalyptus Peeling 200g vs. Elemis Frangipani Monoi Salt Glow Body Scrub 480g + 9

Quantity
200 ml/g
480 ml/g
600 ml/g
75 ml/g
650 ml/g
510 ml/g
200 ml/g
200 ml/g
200 ml/g
200 ml/g
300 ml/g
Price /ml/g
0.07 £/ ml/g
0.05 £/ ml/g
0.02 £/ ml/g
0.2 £/ ml/g
0.02 £/ ml/g
0.03 £/ ml/g
0.07 £/ ml/g
0.11 £/ ml/g
0.16 £/ ml/g
0.02 £/ ml/g
Suitable for
Women
Women
Women, Men
Women
Women, Men
Women, Men
Women
Women, Men
Women
Women
Women, Men
Type
Peeling
Scrub
Scrub
Scrub
Scrub
Scrub
Scrub
Scrub
Scrub
Scrub
Scrub