Tamiya Toyota 4x4 Pick-Up Bruiser RN36 (58519) Kit

Tamiya Toyota 4x4 Pick-Up Bruiser RN36 (58519) Kit

  • Scale: 1:10
  • Type of vehicle: Buggy/Off-road/Crawler/Monstertruck
  • Battery / Gas: Electric (Battery)
Save this product to a list
Notify me when the price drops
Price alert
Compare to other products
Compare

Tamiya Toyota 4x4 Pick-Up Bruiser RN36 (58519) Kit

Save this product to a list
Notify me when the price drops
Compare to other products